واحدهای تولیدی، مصداق بارز تحقق”ما می‌توانیم” هستند

واحدهای تولیدی، مصداق بارز تحقق”ما می‌توانیم” هستند

به گزارش نوبر، کریم صادق زاده تبریزی که به همراه چند تن از اعضای هیأت اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی، دکتر وکالتی معاون مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، دکتر جوانپور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، دکتر بزرگر معاون سیاسی و امنیتی فرماندار تبریز، مهندس مطلبی معاون شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان