بارگیری نخستین رام قطار ساخت داخل به سمت تبریز

بارگیری نخستین رام قطار ساخت داخل به سمت تبریز

به گزارش نوبر، مصطفی مولوی فرد با اشاره به بکارگیری دانش فنی ملی در بخش طراحی و تجهیزات این رام قطار خاطرنشان کرد: طی قراردادی که سال های پیش منعقد شده است ۲ رام قطار از قدرالسهم۱۴۰ واگن ساخت داخل سهم تبریز آماده شده است  که  یک رام قطار ۵ واگنه  ضمن انجام تست های