جولان علنی فاحشه‌های جنسی در تبریز!

جولان علنی فاحشه‌های جنسی در تبریز!

این روزها پخش گسترده شماره تلفن برخی زنان بدکاره شبکه‌ای در تبریز به یک اتفاق عادی در تبریزتبدیل شده و عبور منفعلانه از کنار این اتفاق نامیمون به خوشبینانه‌ترین واکنش قشر بسیاری از مردمتبدیل شده است. جریان ادامه‌دار پخش شماره بدکاره‌ها چند سالی است که در تبریز و با اسامی خاله سارا و خالهمریم انجام