فرجامِ پرونده بازداشت ها در شهرداری و شورای پنجم شهر تبریز

فرجامِ پرونده بازداشت ها در شهرداری و شورای پنجم شهر تبریز

موضوع فساد سازمان یافته در ادارات و نهادهای مختلف به خصوص در مجموعه شهرداری و شوراها از جمله موضوعات داغ فضای رسانه ای و محافل سیاسی کشور طی سال های گذشته بوده است و با توجه به نزدیک شدن به موعد انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، این موضوع با ضرباهنگ بیشتری در محافل مختلف پیگیری