ایجاد شهر هوشمند خاتمه ای برای بی نظمی!

ایجاد شهر هوشمند خاتمه ای برای بی نظمی!

یکی از حوزه هایی که به تندی متوجه قابلیت های شگفت انگیز اینترنت و تکنولوژی های هوش مصنوعی در بهبود وضعیت شهرها شد، حوزه مدیریت شهری بود. با این مقدمه، مفهوم «شهر هوشمند» به ادبیات مطالعات شهری افزوده شده و به تندی در حوزه های مختلف دانشگاهی در رشته های اقتصاد، جغرافیا، جامعه شناسی، شهرسازی