تدوین سند توسعه مهارت استان/ضرورت توجه ویژه به عدالت اجتماعی

تدوین سند توسعه مهارت استان/ضرورت توجه ویژه به عدالت اجتماعی

به گزارش نوبر، علی جهانگیری در جلسه شورای مهارت استان که صبح امروز در محل استانداری برگزار شد با تبیین اهمیت برنامه ریزی در تحقق اهداف توسعه‌ای سازمان‌ها گفت: تمامی برنامه ریزی‌ها، باید عملیاتی بوده و با ارزش‌یابی و نظارت‌های بموقع، بتوان بهتر و موثرتر از گذشته در مسیر تحقق اهداف این بخش تلاش کرد.