لایروبی گسترده کانال‌ها و مسیل‌های شهری در آستانه فصل بارش

به گزارش نوبر، محمدرضا قربانیان تبریزی گفت: در حوزه کنترل آب‌های سطحی و روان‌آب، معاونت خدمت شهری و اجرائی در دو نوبت در طول سال اقدام به لایروبی مسیل‌ها می کند که این لایروبی‌ها قبل از فصل بارش صورت می‌گیرد.   او افزود: مهرانه‌رود تا خیابان شفیع زاده، مهرانه‌رود تا پل بارنج، پل رودکی تا […]