×

صالح هوشیار – نوبر نیوز

انتصاب صالح هوشیار به عنوان مدیر پشتیبانی منطقه آزاد ارس
 با حکم محسن نریمان انجام شد/

انتصاب صالح هوشیار به عنوان مدیر پشتیبانی منطقه آزاد ارس

صالح هوشیار به عنوان مدیر پشتیبانی سازمان تجاری صنعتی آزاد ارس منصوب شد.
  • 29 آبان 1399
  • 0