شورای پنجم، تبریز را به شهری انسان محور تبدیل کرد

شورای پنجم، تبریز را به شهری انسان محور تبدیل کرد

به گزارش نوبر، سعید نیکوخصلت در آیین بهره‌برداری از پارک‌های کودک و ترافیک  با بیان اینکه در شهرهای توسعه یافته جهان شهروندان و مدیران به دنبال احداث اتوبان و بزرگراه نیستند، گفت: پروژه های زیست محیطی، انسان محوری و ارتقا آسایش، در اولویت مدیریت این شهرها قرار گرفته است. او با بیان اینکه در دوره