استعفای دسته‌جمعی معاونین سازمان پسماند شهرداری‌تبریز

blank

درگوشی‌های آژانس خبری تحلیلی نوبر، حاکی از استعفای همزمان و دسته‌جمعی معاونین سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریزاست. پیگیری‌های نوبر حاکی از این است که اصغری، مدیرعامل این سازمان تا بدین لحظه با استعفای معاونین خود موافقت نکرده و علتاستعفای آنان نیز مشخص نیست. یکی از کارکنان این مجموعه، اختلافات سلیقه‌ای را از جمله دلایل اصلی این موضوعبرشمرد. […]