×

رییس سازمان خصوصی سازی – نوبر نیوز

عزل ناگهانی رییس سازمان خصوصی سازی
فوری:

عزل ناگهانی رییس سازمان خصوصی سازی

علیرضا صالح، رییس کل سازمان خصوصی سازی عزل شد.
  • 24 آبان 1399
  • 0