اگر حین امتحان مجازی برق قطع شود، چه کنیم؟

اگر حین امتحان مجازی برق قطع شود، چه کنیم؟

علیرضا جلیلی فر در پاسخ به این سوال که تکلیف دانشجویانی که در حین امتحانات مجازی با قطعی برق مواجه می شوند، چیست؟ اظهار کرد: اگر در حین امتحان مجازی برق قطع شود، استاد مربوطه مکلف است ساعت مشخصی را مجدداً برای برگزاری امتحان مشخص کند. وی افزود: در این خصوص نامه ای برای استاندار