×

حکیمه غفوری – نوبر نیوز

نشاط اجتماعی باید به تبریز بازگردد
حکیمه غفوری مطرح کرد:

نشاط اجتماعی باید به تبریز بازگردد

حکیمه غفوری از فعالین فرهنگی و اجتماعی تبریز گفت: نشاط اجتماعی باید به تبریز بازگردد.
  • 8 خرداد 1400
  • 0