معلولیت فضاهای شهری برای زندگی معلولین/ تبریز را آماده کنیم

معلولیت فضاهای شهری برای زندگی معلولین/ تبریز را آماده کنیم

یکی از مهمترین موانعی که افراد معلول با آن مواجه اند موضوع حمل و نقل درون شهری و برون شهری است، نوع مشکلات آنها با نوع و شدت معلولیتشان رابطه مستقیم دارد، حمل و نقل و عدم مناسب سازی محیط زندگی تمام ابعاد زندگی معلولین را تحت الشعاع خود قرار می دهد. مناسب نبودن سرویس