حاکمیت مدیریت فامیلی در شهرداری تبریز

blank

نهادینه شدن اصل شایسته سالاری در مدیریت ها یکی از اصلی ترین مولفه های رشد و توسعه سازمانی است و رعایت این اصل در واگذاری مسوولیت ها در سازمان هایی نظیر شهرداری که با تعدد وظایف و مسوولیت ها، تخصص ها و شیوه های خدمات رسانی سر و کار دارند و نیز، به دلیل گردش […]