تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی قانونی و اجباری است

blank

محمود حسن زاده در خصوص اسناد خودرو گفت: در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمائی و رانندگی، تعویض پلاک را در صلاحیت مراکز تعویض پلاک راهنمائی و رانندگی، و تنظیم سندرسمی را در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرارداده است، بنابراین به غیر از دفاتر اسناد رسمی هیچ مرجعی حق تنظیم سند اتومبیل را ندارد. […]