توسعه فرهنگی، زیربنای توسعه شهری است

توسعه فرهنگی، زیربنای توسعه شهری است

به گزارش نوبر،”موسی زارعی” با اشاره به این که بدون توجه به نیازها و الزامات فرهنگی و اجتماعی شهر و شهروندان، زمینه های توسعه همه جانبه شهر میسر نخواهد شد افزود: برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی و توجه به نیازهای این دو حوزه در شهرها، زیربنا و پیش نیاز تحقق اهداف توسعه شهری است