توجه شهرداری به طراوت و شادابی شهر با اجرای طرح های گلکاری

blank

سونیا اندیش توجه سازمان به ممانعت از تغییر کاربری فضاهای سبز شهر را امری بسیار مهم دانست و گفت: تبدیل باغشهر تبریز به بتن شهر در نتیجه همین تغییرکاربری ها بوده و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری به خوبی این امر را مدنظر قرار داده و نسبت به حفظ درختان موجود در سطح شهر […]