شهرداری توان بهره وری از نیروی انسانی خود را ندارد

blank

به گزارش نوبر، “موسی زارعی” با انتقاد از بی برنامگی و ضعف مدیریتی و برنامه ریزی شهرداری در حوزه مدیریت منابع انسانی گفت: با وجود تعداد قابل توجهی از نیروهای متخصص و توانمند در بدنه شهرداری تبریز، این مجموعه هنوز به چارچوب مشخص و استاندارد مدیریتی برای استفاده مناسب و مفید از این حجم از […]