×

اقتصاد نفتی – نوبر نیوز

در حال گذر از اقتصاد نفتی هستیم
وزیر اقتصاد و دارائی:

در حال گذر از اقتصاد نفتی هستیم

رئیس اقتصاد و دارایی کشور : ما در حال‌حاضر در مرحله گذر از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد متکی بر تولید صادرات‌محور و دانش‌بنیان هستیم و باید با تمام قوا به سمت این هدف حرکت کنیم و این همایش نیز باید در این راستا سیاست‌گذاری کند.
  • 2 آذر 1402
  • 0