تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵
5801 بازدید
کد خبر : 226081
چاپ خبر 0 نظر

به گزارش نوبر به نقل از  روابط عمومي سازمان جهادکشاورزي استان، دکتر حميد شکري خانقاه در سمینار آموزشی «روابط عمومی تخصصیو اصول مردم داری» که در آستانه هفته دولت ويژه مديران و کارکنان روابط عمومي بخش کشاورزي استان آذربايجان شرقي و ادارات تابعهسازمان در تبريز بصورت وبیناری برگزار شده بود با بيان اينکه آنچه هر

به گزارش نوبر به نقل از  روابط عمومي سازمان جهادکشاورزي استان، دکتر حميد شکري خانقاه در سمینار آموزشی «روابط عمومی تخصصیو اصول مردم داری» که در آستانه هفته دولت ويژه مديران و کارکنان روابط عمومي بخش کشاورزي استان آذربايجان شرقي و ادارات تابعهسازمان در تبريز بصورت وبیناری برگزار شده بود با بيان اينکه آنچه هر دولتمردي در مديريت ارتباطي خود بايد به آن توجه ويژه اي داشته باشدتضمين تاثيرگذاري پيامهاي خود بر جامعه مخاطب و دستيابي به فرهنگ و رفتار موردنظر در بين گروههاي مختلف است كه هدف اصلي فرايندارتباطي محسوب مي‌شوند گفت: روابط عمومي پويـا و كارآمد باید براي حل مسايل ارتباطي دستگاه ها، برنامه‌ ارتباطي راهبردي مدبرانه ومستدلي طراحي و ارايه کند و مديران جديد روابط عمومي دولت مردم مدار  بايد بتوانند در جهت دهي افكار عمومي و سازمان در مسير تحول وتوسعه، با اتخاذ استراتژي ارتباطي موثر نقش كليدي ايفا نمايند.

وی با بیان اینکه آنچه قبل از هر اقدامي بايد مدنظر مديران روابط عمومي ها قرار گيرد توجه به شاخصها و معيارهاي استاندارد و لازمه هايحرفه اي روابط عمومي  هوشمند با استانداردهاي ارتباطي و  برنامه ريزي استراتژيك  ارتباطي  در روابط عمومياست ادامه داد: بايد کوشيدبا نگاهي  ديگر گونه و عميق به فراگرد  هوشمندسازي ارتباطي مبتني بر بازآفريني اعتماد بين مردم و دولت طرحي نو در انداخت.

مدير دپارتمان روابط عمومي و ارتباطات برنامه مهارت سنجي حرفه اي اروپايي اسکو در ايران با بیان اینکه روابط عمومي بازوي توانمند مديريتسازمان و در اصل يکي از وظايف مديران، روابط عمومي و ارتباطات است افزود: روابط عمومي‌ها با عملکرد خوب و اثرگذار خود مي‌توانند بازيگرنقش خطير و حساس ايجاد ارتباط فعال و اثربخش بين دولت و مردم باشند اين نهاد بايد بتواند فاصلهها را کاهش داده و زمينه ايجاد تفاهم و همانديشي بين مسئولان و مردم را فراهم سازد و تصميم گيريها را به سمت منافع عمومي‌سوق دهد.

دکتر شکری خانقاه با بیان اینکه امروزه سيستمهاي موفق و كارآمد، سيستم‌هاي هماهنگ با روابط عمومي و همخوان با اصول ارتباطي هستندادامه داد: از آنجا كه روابط عمومي تنها نقطه تماس سازمان با  رسانه ها و مردم است، همه مديران در همه سطوح بايد به تقويت اين مركز ثقلارتباطي بيانديشند.

وی با تاکید بر اینکه مديران ارشد بايد از روابط عمومي ها حمايت کنند و اين حمايت در قالب اعتماد به نقش مديريتي روابط عمومي مي‌تواندکارسازتر باشد چرا که در سايه اعتماد مديران سطح بالا، اقتدار روابط عمومي‌تثبيت ميشود و حمايت‌هاي ديگر نظير حمايت مادي و انساني نيزدر سايه اعتماد و اقتدار حاصل مي‌شود ادامه داد: روابط عمومي‌ يک فرصت است نه تهديد و اقتدار آن بر قدرت سازمان‌ مي‌افزايد و مديران راسرافرازتر مي‌کند و زماني که تصميم گرفته مي شود يک روابط‌عموميفعال داشته باشيم  و به آن اقتدار و ابتکار عمل بدهيم، تا بتواند منافعسازمان‌ را تشخيص داده و در جامعه آن را مطرح نمايد، بايد افرادي را انتخاب کنيم که درجه اعتمادمان نسبت به وي بالاتر است ضعفساختاري در تشکيلات  روابط عمومي سبب شده كه كاستي‌هايي در اين نهاد بوجود آيد كه اين مسئله يكي از آسيب‌هاي جدي در روابط عمومياست.

نويسنده کتاب برنامه ريزي راهبردي ارتباطي در روابط عمومي با بیان اینکه ادوارد برنيز روابط عمومي را به عنوان يک حرفه اصيل و جدي تعريفکرده است افزود: وي معتقد است روابط عمومي يعنی اینکه اطلاعاتي که به مردم داده مي شود،       تلاشهاي ترغيبي به منظور تغيير گرايشها ورفتار مردم، کوشش در همبسته ساختن نگرشها و اقدامات يک سازمان با مخاطبان خود و متقابلاً نگرشها و اقدامات مخاطبان با سازمان وبالاخره آگاه ساختن، متقاعد ساختن و ايجاد همبستگي افعالي هستند که بر عمل روابط عمومي حاکم است.

وی با بیان اینکه براي استاندارد کردن نظام ارتباطات و روابط عمومي بايد استانداردهاي جهاني را با رويکرد روابط عمومي ايراني پياده سازيکنيم و منشور بين المللي روابط عمومي يکي از نظام نامه هاي اخلاقي در روابط عمومي است گفت: اصول رفتاري و اجرائي در حوزه اخلاق حرفهاي روابط عمومي عبارتند از: “رعايت” : براساس دستورالعمل اجرائي رعايت اصول منشور سازمان ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر الزامياست،صداقت“: براساس دستورالعمل اجرائي صداقت همراه با شرافت بايد درعمل كليه كاركنان مشاهده شود تا موجب جلب اعتماد عموميگردد ،گفتگو“: براساس دستورالعمل اجرائي، يكي از مهمترين راههاي برقراري جوي و فضاي اخلاقي، فرهنگي و خردمندانه ايجاد فضايگفتگو ، تقويت و تشويق آن است،شفافیت” : براساس دستورالعمل اجرائي همواره در بيان موضع يا مسئوليت امري نام خود، سازمان به طورصريح و شفاف اعلام گردد.

دکتر شکری خانقاه به سایر اصول رفتاري و اجرائي در حوزه اخلاق حرفه اي روابط عمومي اشاره نمود و گفت: ” تضاد“: براساس دستورالعملاجرائي هر گونه برخورد و ناسازگاري حرفه اي به شدت اجتناب گردد زيرا موجب بروز اختلاف خواهد شد ،محرمانه بودن“: براساس دستورالعملاجرائي اطلاعات محرمانه نبايد در اختيار همگان باشد و كساني كه اين نوع اطلاعات را در اختيار دارند نبايد موجب مباهات آنان شود،صحت“: براساس دستورالعمل اجرائي به منظور اطمينان يافتن از صحت و درستي يك گزارش تمامي اطلاعات و منابع اطلاعات مورد بررسيدقيق قرار گيرد،دروغ و نادرستي” : براساس دستورالعمل اجرائي تمام سعي دقت و توان بايد به كار گرفته شود كه از انتشار هرگونه دروغ و يانادرستي (عمدي/ سهواً) جلوگيري شود در صورت بروز فوراً تصحيح گردد ،فريبكاري“: براساس دستورالعمل اجرائي هرگز نبايد اطلاعات برمبنا و پايه فريبكاري و يا از طريق نادرست قرار داشته باشد وافشاء” : براساس دستورالعمل اجرائي افشاء و برملاء‌كردن هرگونه اطلاعاتسازماني و تشكيلاتي از سوي افراد صلاح نمي باشد و به مصلحت سازمان نخواهد بود.

مدير و مشاور روابط عمومي ادامه داد: “سودبراساس دستورالعمل اجرائي سود و كسب سود در واقع براي مراجع دولتي و افرادي كه كارگزاردولتي هستند قرار نمي گيرد ،  حق الزحمه: براساس دستورالعمل اجرائي ضمن در اختيار گذاشتن سرويسها، آمار اطلاعات و خدماتتخصصي مي بايست در صورت امكان نسبت به دريافت وجه امتناء ورزند،  هدیه“: براساس دستورالعمل اجرائي به طور مستقيم و غير مستقیمدريافت هرگونه پول و هديه خاصه براي نمايندگان و كارگزاران دولت، رسانه و ساير ذي نفعان پيشنهاد نمي گردد.

وی به سایر اصول رفتاري و اجرائي در حوزه اخلاق حرفه اي روابط عمومي اشاره نمود و افزود: “نفوذ” : براساس دستورالعمل اجرائي هيچ گونهاقدامي كه موجب تاثير نامطلوب و نابجا از سوي فرد بر سازمان، دولت و رسانه وارد گردد قابل قبول نمي باشد ،رقباء“: براساس دستورالعملاجرائي عملاً لطمه اي كه به وجه و اعتبار سايرين نياورد مورد تاييد مي باشد ،نق زدن/ غرزدن“: يكي از شيوه هاي فريبكاري يا روشهاي جلبنظر يا به دست آوردن جنبه هاي از ترحم ديگران است كه مورد تاييد از لحاظ اخلاق حرفه اي نمي باشد ،استخدام“: در موقع استخدام كاركناناز سوي مراجع دولتي يا قوانين استخدام و كسب اطلاعات شخصي آنان چه در صورت استخدام چه عدم استخدام اطلاعات افراد محفوظ بماند وبالاخرههمكاران“: اصول و ضوابط فوق الذكر به عنوان يك وظيفه حرفه اي براي كليه كارگزاران روابط عمومي در سراسر جهان مورد قبول ميباشد و اعضاي انجمن جهاني از آن حمايت كامل دارند و در صورت بروز و آشكار شدن نقض اين اصول 17 گانه شيوه هاي انضباطي انجمنبين الملل در اين ارتباط به كار گرفته مي شود.

مشاور برنامه ريزي راهبردي با بیان اینکه  روابط عمومي با ارزيابي هاي خود نشان مي دهد که مخاطب براي او مهم است و نظر و پيشنهادات اودر ترسيم افق هاي توسعه سازماني تاثيرگذار است ادامه داد: بنابراين مشارکت مخاطبان در برنامه ريزي سازماني و ارايه پيشنهادها و آرا وانديشه ها در قالب نظام پيشنهادها در هر سازماني از ضروريات محسوب مي شود که مبين احترام به افکار عمومي و جلب مشارکت جمعياست.

وی با بیان اینکه روابط عمومي پويا مي کوشد با ارزيابي مستمر برنامه ها و خط مشي اداري خود و سازمان و نحوه اجراي اين  برنامه ها درمسير اتخاذ روشهاي بهتر و برنامه ريزي مطلوب و مناسب و اجراي صحيح و اصولي قدم بردارد افزود: ايجاد پيوستگي و تعامل بين عوامل درونسازماني و برون سازماني ، کمک به هم افزايي و هدفمندي برنامه ها و فعاليتها ، بهره گيري از توانمنديها و امکانات سازمان براي تحقق اهداف،  تبيين برنامه ها، عملکردها و مسئوليت هاي سازمان به منظور پاسخگويي به جامعه هدف، مطالعات افکار و پژوهشهاي مرتبط در راستاينيازسنجي و شناخت بازخوردها و عملکردها، ايجاد شرايط مطلوب و فرصت سازي براي سازمان در محيط هاي تعاملي و ارزيابي مستمر درروابط عمومي نمونه اي مشهود از اخلاق حرفه اي می باشند.

این مدرس دانشگاه و استاد ارتباطات دانشکده خبر در خاتمه با بیان اینکه روابط عمومي با تنظيم برنامه زماني و با هدف بازخوردسنجي و اطلاعاز ميزان رضايت عمومي از خدمات ارايه شده اقدام به ارزيابي اقدامات خود در ميان مخاطبان و جامعه هدف مي کند تاکید نمود: ارزيابي ميتواند شامل بررسي نتايج خدمات ارايه شده و ميزان استقبال متقاضيان و مشتريان باشد، مربوط به تحقق اهداف سازمان در فواصل زمانيمختلف باشد و يا به بررسي پيامها و ارتباطات روابط عمومي با مخاطبان و ميزان موفقيت آن برگردد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.