دانشگاه نبی اکرم قطب تئاتر دانشجویی شمالغرب کشور در ایستگاه آمار

دانشگاه نبی اکرم قطب تئاتر دانشجویی شمالغرب کشور در ایستگاه آمار

به گزارش نوبر به دلیل شیوع کرونا در کشور و تغییر زیست و تمام مناسبات زندگی انسان‌ها و فراز و فرودهای مختلف و تجربه موج‌های متفاوت، مختصات برگزاری این جشنواره‌ با شرایط بسیار پیچیده ای مواجه شد، اما در کنار این شرایط پیچیده نکات بسیار مهم و قابل توجه ی نیز در حوزه ی آماری به ثبت