با زیرگذر و روگذر ساختن مشکل ترافیک تبریز حل نخواهد شد!

blank

به استناد تبصره ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، وظیفه رفع خطر و ارتقاء ایمنی معابر شهری از جمله پل ها بر عهده شهرداری است. حال که مدیریت شهری تبریز به مرمت و به سازی پل های شهر اقدام کرده است باید این رویه را نسبت به پل های روگذر دیگر شهر از جمله آبرسان، ابوریحان […]