انتشار کتاب پاسداشت ایران در اشعار استاد شهریار

blank

در آخرین روزهای سال ۱۳۹۹شمسی کتاب پاسداشت ایران در اشعار استاد شهریار تالیف دکتر محمدتقی سبکدل توسط انتشارات آرمان رشد تهران به چاپ رسید ودر دسترس عموم دوستداران علم وادب قرار گرفت . در این کتاب به تمام ایران دوستی های شهریار ملک سخن اشاره شده ودر این مجموعه به خوبی هویداست که استاد شهریار […]