تایید درخواست ۷۷۰۴ متقاضی طرح اقدام ملی مسکن

تایید درخواست ۷۷۰۴ متقاضی طرح اقدام ملی مسکن

ابوالقاسم سلطانی،افزود: ۵۴ هزار و ۱۴۸ نفر در استان متقاضی استفاده از مزایای طرح اقدام ملی مسکن بودند که از این تعداد درخواست ۲۵ هزار و ۲۵۴ متقاضی حایز شرایط بررسی شد. وی اظهار داشت: از بین متقاضیان تایید نهایی شده ۷ هزار و ۴۷۲ متقاضی در بانک های عامل حساب افتتاح کرده و ۳