×

دانشگاه آزاد اسلامی – نوبر نیوز

استاد دانشگاه آزاد تبریز در میان دانشمندان جهان

استاد دانشگاه آزاد تبریز در میان دانشمندان جهان

به گزارش نوبر، دکتر آرش خاکی دانشیار تمام وقت گروه دامپزشکی این دانشگاه، بر اساس داده های منتشره توسط تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد آمریکا و با استناد به شاخص عملکرد پژوهشی ۲۰۲3 مستخرج از پایگاه اسکوپوس، ضمن قرار گرفتن در فهرست یکصد هزار دانشمند پر استناد جهان در تمامی رشته ها ،برای چهارمین سال متوالی […]

  • 3 آبان 1402
  • 0