اهمیت مشارکت مردم و بخش خصوصی در حفظ بافت تاریخی

اهمیت مشارکت مردم و بخش خصوصی در حفظ بافت تاریخی

احمد حمزه زاده،  در جلسه مشترک اداره کل میراث فرهنگی و انجمن‌ها و سمن‌های میراث فرهنگی استان که در راستای بررسی مطالعات بافت تاریخی تبریز برگزار شد، با بیان اینکه تحقق اهداف حفاظت و صیانتی از بافت تاریخی تبریز با مشارکت انجمن‌ها، سمن‌ها و جامعه میسر خواهد بود، گفت: باید توجه داشت که تحقق حفاظت