حقوق کارکنان شهرداری تبریز افزایش می‌یابد

حقوق کارکنان شهرداری تبریز افزایش می‌یابد

مرتضی موحدنیا با اشاره به موافقت هیئت وزیران با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، افزود: بر اساس مصوبه ۲۹ مرداد ماه ۹۹ هیات وزیران از ابتدای تیر ماه سال ۹۹ حق مسکن کارکنان به مبلغ ۳ میلیون ریال تعیین شد. وی همچنین ادامه داد: طبق موافقت هیات وزیران، ردیف دریافتی کارمندان شهرداری