شهرداری تبریز، مشاغل مزاحم را ساماندهی کند

شهرداری تبریز، مشاغل مزاحم را ساماندهی کند

به گزارش نوبر، جواد رحمتی در جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرهای استان، با قدردانی از عملکرد پلیس و سایر نهادهای متولی در امر ترافیک، گفت: سامان‌دهی هرچه بیشتر وضعیت ترافیکی در استان، نیازمند توجه بیشتر به تحلیل های کارشناسی و تخصصی است. وی بر برخورد دقیق و شدید با متخلفان رانندگی تاکید کرد و گفت: